67e553373c593fb0cd0be878e535c227.jpg
소리낭 2022 제뮤아카데미 송라이팅 & 작사 2022-07-21 ~ 2022-08-11
0af47ffb107ae7b1ca789d24fc974db2.jpg
소리낭 2022 제뮤아카데미 툴마스터 큐베이스 2022-07-19 ~ 2022-08-11
a32fe2c9ff45f17fb4d3827304e9fcd4.jpg
소리낭 2022 제뮤아카데미 툴마스터 로직 2022-06-20 ~ 2022-07-13
3d64b9249893fc1fb3c856438a54a76b.jpg
소리낭 2022 제주 음반제작 지원사업 2022-04-14 ~ 2022-10-04
1297eee81883ed4f25cb266b997fc7ed.jpg
소리낭 2022 제뮤아카데미 마스터클래스 2022-05-10 ~ 2022-06-11
4217696f07e5f059504e0c59d13eb348.jpg
소리낭 2022 제뮤아카데미 2022-04-06 ~ 2022-09-28
1b953a36386100cf6fb9797b457881f6.jpg
소리왓 도내 문화콘텐츠 분야 기업 & 인적자원 풀 모집 2022-02-24 ~ 2022-12-31
056543402662cc1ca314487d5caf94c8.png
소리곶 2021 제주음악창작소 뮤지션 쇼케이스 2021-10-23 ~ 2021-10-23